Vaimne pärand Hiiumaa toodetes

Projekti rahastab Euroopa Liidu Maaelu Arengu Põllumajandusfond oma LEADER meetme kaudu.

Projekti üldine eesmärk on Hiiumaa vaimse pärandi edasikandmine käsitöös ja muudes toodetes. Projekti vahetud eesmärgid on:

a) Hiiumaa muuseumi kogudes olevatest esemetest inspireeritud uudne tootmine (uued tehnoloogiad, materjalid, disain)
b) Hiiumaa väiketootjate pärandkultuuri-alaste teadmiste suurenemine
c) Hiiumaa väiketootjate toodete turundamise võimendamine
d) Uute toodete (sh Hiiumaa suveniiride) prototüüpide loomine

Hiiumaa muuseum omab põhjalikke teadmisi vaimsest ja ainelisest kultuuripärandist ning kompetentsikeskusena annab pidevalt sellealaseid konsultatsioone. Varasemalt on koostöös ettevõtjatega ja seltsidega loodud mitmesuguste esemete koopiaid või jäljendusi, näiteks naiste nuga, klaasist peekrid, tekstiiliesemed kihelkondade mustritega jne. Omanäoliselt sai teoks Tobiaste pere pomerantsiküpsis. Kuid on mitmeid esemeid, mis ei ole ideest või prototüübist edasi arenenud, näiteks päikesekell või tuulelipp.

Aegade jooksul on ilmnenud ka mõned uued vajadused. Näiteks noorema põlve tootjatel ja saarele hiljuti asunud ettevõtjatel ei ole head ettekujutust traditsioonilisest hiiumaisest kultuurist. Sageli jääb pärandi kasutamine pealiskaudseks, näiteks seelikutriipude ulatuslik kasutamine disainis.

Käesolev projekti arendab edasi meie varasemat kogemust koostööst käsitöömeistritega – toome ühe laua taha kokku eri valdkondades töötavad ettevõtjad ja loome pärandi-alase ühistegevuse uute toodete väljamõtlemiseks.
Projekti konkreetne tulemus: uute toodete kavandid või prototüübid, mida tootmisesse suunata ja Hiiumaa mainekujunduses kasutada.

Projekti tulemused:

  • Teadlikkuse suurendamine hiiumaisest vaimsest ja ainelisest pärandist.
  • Mitmekesisuse suurendamine pakutavate toodete valikus.
  • Uute kvaliteettoodete väljatöötamine.
  • Hiiumaa omanäolisuse rõhutamine saare turunduses.

Projekti mõju. Projekt panustab Hiiumaa omanäolisuse säilimisse, saare mainekujundusse, kohaturundusse. Projekti tulemusel loodud toodete prototüübid aitavad mitmekesistada väiketootmist. Hiiumaa tooted on pärandkultuuri kaudu paremini seotud UNESCO programmidega, eeskätt vaimse pärandi ja biosfääriala programmiga. Lõpptulemusena suureneb saarel elamise atraktiivsus ja nähtavus külastajatele.

Projekti käigus loodud uued tooted toetuvad küll vanadele traditsioonidele, kuid eeldame, et nad on uudsed nii Eestis kui laiemalt.

Projekt omab osaliselt ka sotsiaalse ettevõtluse mõõdet, kuna kaasab hulga käsitööoskusega inimesi sotsiaalseid ettevõtteid Hiiumaa Käsitööseltsi kaudu.

Mõju taotlejale avaldub selles, et muuseum tugevdab oma rolli kompetentsikeskusena, leiab uusi vorme koostööks kogukonnaga ning täidab oma ülesannet vahendada kultuuripärandit kogukonnale.

Projekti kestus: mai 2019 – mai 2021

06.03.2020 Külas Irina Tammise Disainistuudios